Home Adoption Tokenization to Enable Investors to buy NASDAQ, NYSE Stocks Through ERC-20 Tokens